Vedtekter

VEDTEKTER FOR GJØVIK HISTORIELAG

Enstemmig vedtatt på Våstad gamle skole 23. mars 2006.

Gjort gyldig fra samme dato.

1. Lagets navn er GJØVIK HISTORIELAG.

2. Formålet er å vekke interesse for lokalhistorie på bredt grunnlag, ta vare på og verne om minner i bygd og by. Sikre det lokalhistoriske stoff og bruke materialet til allment formål.

3. Gjøvik historielag kan opprette undergrupper / lokalgrupper. Styret utarbeider retningslinjer for undergruppene / lokalgruppene. Alle som betaler den av årsmøte fastsatte kontingent, er medlemmer av historielaget og dets undergrupper / lokalgrupper.

4. Styret består av: leder, kasserer, sekretær, og ett styremedlem, og ett styremedlem fra hver av undergruppene. Styremedlemmene innkalles til hvert styremøte. Styremedlemmer er selv ansvarlige for å innkalle varamedlemmet ved forfall.

5. Mellom styremøtene fungerer leder, sekretær og kasserer som arbeidsutvalg. Disse tar avgjørelser i saker som ikke kan vente til neste styremøte. Arbeidsutvalget rapporterer til neste styremøte.

6. Styret kan fatte vedtak når tre medlemmer er tilstede. Alle saker avgjøres ved stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet, avgjør leders dobbeltstemme saken.

7a. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Kunngjøringen skjer i lokalavisene minst to uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen den frist som er angitt i kunngjøringen. Årsmelding sendes medlemmene før årsmøtet.

b. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret ønsker det, eller når minst ti medlemmer fremmer et slikt krav skriftlig. Innkalling og kunngjøring skjer som til et vanlig årsmøte.

c. Årsmøtet kan fatte gyldig vedtak når minst til medlemmer møter. Hvis ikke mange nok møter, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøte kan fatte vedtak når minst fem medlemmer er tilstede.

d. Lederen leder årsmøtet og har dobbeltstemme, unntatt ved valg, der likt stemmetall avgjøres ved skriftlig omvalg. Hvis stemmelikhet ved omvalg, foretaes trekning blant kandidatene.

8. Årsmøtet skal behandle:

a. Styrets beretning og revidert regnskap.

b. Valg av leder som velges for ett år om gangen.

c. Valg av styremedlemmer og personlige varamenn for to år. Dette skjer ved at halve styret er på valg hvert år.

d. Valg av revisor for ett år.

e. Valg av tre medlemmer for valgkomite for tre år.Ett medlem går ut hvert år, og kan ikke gjenvelges. Den som sitter i valgkomiteen på tredje året, er komiteens leder.

f. Valg av seks medlemmer, samt personlige varamenn og leder til museums- utvalget. Funksjonstiden er to år, men slik at halve utvalget er på valg hvert år.

g. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

h. Fastsette kontinenten, samt behandle innkomne forslag.

9. Endringer i vedtektene må vedtas på årsmøtet med 2/3- flertall.

10. Årsmøte kan utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret. Det kreves enstemmighet både i styret og årsmøtet.

11a. Forslag til vedtak om nedleggelse av historielaget må være vedtatt på to etterfølgende, ordinære årsmøter. Det siste årsmøte skal legge føringer for hva som skal skje hvis ikke Gjøvik Historielag kan restartes innen fristen på ti år. Ved nedleggelse, skal alle eiendeler og penger taes vare på av Eiktunet Museums ledelse, (min. 3 personer). Disse har ingen disposisjonsrett over eiendeler eller penger som tilhører Gjøvik Historielag. De skal imidlertid arbeide aktivt for å restarte Gjøvik Historielag i løpet av ti år.

b. Det skal velges et interimstyre som er ansvarlig for at årsmøtet avholdes i henhold til disse vedtekter. Interimstyret skal ha minst fem representanter fordelt på alle deler av ommunen, med kommunegrense som i 2005.

c. Eventuell restart av Gjøvik Historielag og overtagelse av dets eiendeler og penger, skal skje på årsmøte. Her skal minst ti personer være tilstede og stemme for ny oppstart av Gjøvik Historielag. Vanlige prosedyrer i henhold til disse vedtekter følges.

12a. Hvis restart av Gjøvik Historielag ikke kan skje innen ti år, skal det innkalles minst ti representanter fra alle deler av Gjøvik Kommune, med kommunegranse som i 2005. Disse skal avholde et ekstraordinært, som avgjør hva eiendeler og penger skal nyttes til. Dette skal være innenfor formålet i § 2.

b. En eventuell nedleggelse av undergrupper skal følge disse vedtekter så langt det er praktisk mulig. Det samme gjelder eventuell restart av undergrupper. Uklarheter tas opp med Gjøvik Historielags styre, som avgjør saken. Eiendeler og penger oppbevares hos Gjøvik Historielag.